selskabsformer

Kriterier for valg af selskabsform: 

a) fravalg af virksomheder der er ejet af 1 person.
b) bestyrelsesmedlemmer må ikke hæfte personligt for gæld
c) der må ikke stilles krav om indskud af kapital ved starten af virksomheden

Der er to selskabsformer, det er relevant at kigge på:

Iværksætterselskabet (IVS) stiller som udgangspunkt ingen krav om kapital. Selskabet kan have flere ejere, som i princippet blot kan indskyde 1 kr. hver.
Startkapital fra f.eks. crowdfunding kan indskydes af en af ejerne - eller formodentlig blot indbetales til IVS'et, som fakturerer en ydelse (f.eks. tryk og distribution af bog).
Ejerne hæfter ikke personligt for gæld.
Der kan udbetales løn / honorar - dog skal der årligt henlægges 25% af OVERSKUDDET. Dvs. overskud efter alle omkostninger inkl. løn/honorar er betalt.
Der skal udarbejdes årsrapporter efter årsregnskabsloven, og årsrapporten skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, hvilket ikke er tilfældet for enkeltmandsvirksomheder. 

Anmeldelse til styrelsen:

Anmeldelse af iværksætterselskabet foregår på præcis samme måde som alle andre selskaber. 
Anmeldelsen er gebyrbelagt med 670 kr.


Der skal afholdes generalforsamling og vælges ledelse / bestyrelse

Årsrapport skal udarbejdes:

Indhold i årsrapporten

En årsrapport efter årsregnskabsloven skal som minimum bestå af:

 • En ledelsespåtegning, og evt. revisionspåtegning (læs her omfravalg af revision)
 • Et årsregnskab, med resultatopgørelse og balance, herunder egenkapitalen
 • En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og en beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet

Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og udgifter, og om der har været over- eller underskud. Balancen udtrykker værdien af det, virksomheden ejer, og det, den skylder væk på tidspunktet for opgørelsen.

Forskellen mellem det, den ejer (aktiverne), og gælden, kaldes egenkapitalen.

Årsrapporten skal indsendes via Erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsning


Der bør kalkuleres med udgifter til regnskabsførsel og revision. Bør - måske / måske ikke? udføres af professionel?


Hvad siger skat?

Rewardbaseret crowdfunding (modydelser)

Ved reward-baseret crowdfunding giver du bidragsyderen en ydelse eller et produkt til gengæld for bidraget (for eksempel en cd eller en billet til releaseparty). Bidragsyderen får ikke fradrag for sit bidrag. Skattemæssigt svarer modellen til et almindeligt salg af et produkt.

Som modtager skal du:

 • Betale skat af beløbet som af en almindelig salgsindtægt. Det gør du ved at oplyse beløbet på din forskudsopgørelse (felt 250) og årsopgørelse (rubrik 20)

 • Muligvis betale moms af beløbet.

Hvis bidragets størrelse er væsentligt større end ydelsen eller produktets værdi, er den overskydende værdi muligvis en ren donation.
Se afsnittet om Donationsbaseret crowdfunding.

Du kan få fradrag for underskud

Er donationernes værdi mindre end værdien på de produkter eller ydelser, du giver for at få donationen (for eksempel ved et opstartstilbud), får du et underskud.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende kan du trække underskuddet fra i din indkomst.

Er du ikke selvstændig erhvervsdrivende, kan du kun trække underskuddet fra i årets indkomst for virksomheden og ikke i andre indtægter.

Selvstændig erhvervsvirksomhed


Momspligt ved reward-baseret crowdfunding

Du skal betale moms, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og omsætter for mindst 50.000 kroner om året. Hvis du som afgiftspligtig person foretager en levering af en vare mod betaling, indgår en række faktorer i vurderingen af, hvornår momsen forfalder og skal betales. Det afgørende er derfor, hvad du og bidragsyderen har aftalt.

Udgangspunktet vil derfor altid være, at det skal foretages en konkret vurdering fra sag til sag, og det er derfor ikke umiddelbart muligt at sige noget generelt om, hvordan crowdfunding skal behandles momsmæssigt.

Moms

Regnskab og bogføring.

Iværksætterselskab


Læs om det særlige ved et iværksætterselskab.

Et iværksætterselskab er reguleret af selskabsloven og er især kendetegnet ved, at:

 • selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
 • der skal være mellem 1 og 49.999 kr. i selskabet
 • kapitalen kan kun indskydes i kontanter
 • selskabet skal årligt henlægge mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve
 • som ejer hæfter du ikke for virksomhedens gæld og andre forpligtelser ud over med de kontanter, du har indskudt
 • selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
 • selskabet skal have en direktion
 • selskabet kan have en eller flere ejere

Når virksomheden er registreret, får den et CVR-nummer. Samtidig får virksomheden en digital postkasse i Digital Post, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende mails til virksomheden.

Kapital

For at starte et iværksætterselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 1 kr. i kontanter.  Ledelsen har et ansvar for at sikre, at selskabet har en tilstrækkelig kapital.

Selskabet skal årligt henlægge mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve.

Du kan løbende udbetale løn, men du kan først hæve det årlige overskud (udbytte) fra selskabet, når selskabets kapital og den bundne reserve samlet udgør 50.000 kr.

Når selskabets kapital og den bundne reserve samlet udgør 50.000 kr. kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab.

Hæftelse

Som ejer af et iværksætterselskab hæfter du ikke personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Du risikerer kun at miste de kontanter, du har indskudt.

Ledelse

Et iværksætterselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Ejerforhold

Du kan starte og eje et iværksætterselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan være såvel en fysisk person som en virksomhed, fx et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, og dette som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.

Selskabet skal have en oversigt over alle ejere (ejerbog), og alle ejere med 5 % eller mere af selskabets kapital/stemmer skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Årsrapport

Ud fra selskabets bogføring/regnskabsmateriale skal selskabets ledelse årligt udarbejde en årsrapport, der skal godkendes på en generalforsamling og indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten, så oplysninger om selskabets økonomi bliver offentligt tilgængelige.

Selskabets årsrapport skal som udgangspunkt revideres af en revisor. Små virksomheder kan fravælge revision på generalforsamlingen.

Skat og moms

I et iværksætterselskab sker beskatningen i virksomheden og ikke hos ejerne, og skatten beregnes efter selskabsskattereglerne.

Selskabet skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.

Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel, skal du betale udbytteskat. Der må dog først udbetales udbytte, når den bundne reserve og selskabskapitalen tilsammen når op på 50.000 kr.

Mere viden

Information om love og regler for iværksætterselskaber finder du på erst.dk.Anpartsselskab

Den eneste væsentlige forskel fra iværksætterselskabet er:

 • der skal være mindst 50.000 kr. i selskabet
Iværksætterselskabet kan ændres til Anpartsselskab når der er opsparet kapital på 50.000.


Links: